Diferències entre societat limitada i societat anònima

La societat limitada i la societat anònima són les figures més usuals per a la constitució d’una empresa.

La societat limitada (SL) o societat de responsabilitat limitada (SRL) és una societat mercantil amb personalitat jurídica el capital de la qual està dividit en participacions iguals, acumulables i indivisibles. Els seus socis no responen personalment dels deutes contrets per la societat, sinó tan sols amb el capital aportat.

Per la seva banda, la societat anònima (SA) és també una societat mercantil amb personalitat jurídica, però en aquesta el capital està dividit en accions. Aquestes accions poden tenir diferent valor nominal o tenir vinculats diferents privilegis, i es poden transmetre lliurement. A més, els accionistes no responen amb el seu patrimoni personal dels deutes de la societat, tan sols fins a la quantitat de capital que hagin aportat.

En tots dos casos, el nombre de socis per constituir la societat pot ser d’un o més.

Després de conèixer la definició de les dues societats, vegem les diferències entre la societat limitada i la societat anònima:

Capital inicial

Per constituir dues societats cal una aportació inicial de capital, que en el cas de la societat limitada és de tan sols 3.000 euros i en el cas de la societat anònima puja a 60.000. A la SL el capital inicial es pot subscriure i desemborsar totalment en el moment de constituir la societat, i pot ser en metàl·lic, béns o drets; mentre que en una SA només cal que estigui subscrit i desemborsat el 25% del capital.

 Transmissió

La transmissió de les participacions socials d’una societat limitada està restringida i s’ha de fer d’acord amb els estatuts d’aquesta, o supletòriament, d’acord amb la Llei, en cas que els estatuts no regulin el règim de transmissió de participacions. Cal comunicar la intenció de vendre-les, el nombre de participacions que es volen vendre i el preu; la resta de socis tindrà un dret preferent d’adquisició. A més, aquesta transmissió s’ha de fer en un document públic. Per la seva banda, la transmissió de les accions d’una societat anònima és lliure, un cop inscrita la societat en el Registre Mercantil, mitjançant un negoci entre les parts (normalment una compravenda) i el lliurament dels títols.

Tipus d’activitat

Una SL pot dur a terme pràcticament qualsevol activitat, excepte les que estan reservades per llei a les societats anònimes, com ara societats bancàries, gestores de fons de pensions, d’assegurances, etc. També han de ser SA les empreses que vulguin cotitzar en borsa. Les SL estan pensades per a  petites i mitjanes empreses amb pocs socis, empreses de caràcter familiar o societats professionals que no necessiten un gran desemborsament de capital, mentre que les SA s’adapten millor a activitats en què es necessiti un nombre més alt de socis per aconseguir més capital i es prevegi més mobilitat d’aquest.


Et pot interessar

×
${loading}
×