Z7_3OKIGJ82OO9360QJNIHCBMNIF7

Tipus de fons d'inversió

Conèixer i diferenciar els diferents tipus de fons d'inversió ens ajudarà a sospesar els avantatges i riscos de cadascun d'ells i a decidir en quin invertirem els nostres diners segons els nostres objectius i perfil.

Els diferents tipus de fons d'inversió es poden classificar en funció de diversos criteris. Un d'ells és la seva vocació inversora; és a dir, el tipus d'actiu en què inverteix el patrimoni del fons i el risc que assumeix el partícip:

Fons monetaris

Són fons que inverteixen en el mercat monetari, en el qual es negocien diners en efectiu i altres actius (com ara operacions de crèdit i préstecs, pagarés d'empresa o deute públic), que es consideren de baix risc i alta liquiditat. La durada mitjana de la seva cartera és igual o inferior a sis mesos.

Fons de renda fixa

El patrimoni s'inverteix principalment en actius de renda fixa (com ara bons, obligacions, pagarés o lletres del tresor). La durada varia en funció del termini de la inversió. El rendiment dels fons de renda fixa està lligat a l'evolució dels tipus d'interès. A més, com menor és el termini de venciment dels actius, menor serà el risc, però també la rendibilitat potencial.

Fons de renda variable

Aquest tipus de fons inverteixen la major part del seu patrimoni (almenys un 75%) en accions. En el mercat existeix una àmplia varietat de fons segons l'àrea geogràfica, el sector i la capitalització de les companyies en què s'inverteix.

Els fons de renda variable es divideixen en subcategories en funció del mercat en què inverteixin (Espanya, Zona Euro, Estats Units, etc.), els sectors (energia, telecomunicacions, tecnològic, etc.) o d'altres característiques que defineixen els valors en què s'inverteix, com ara la capitalització borsària o la mida de l'empresa. Els fons de renda variable ofereixen més rendibilitats potencials que els de renda fixa, associades a més risc.

Fons mixtos

Són fons amb exposició tant a actius de renda fixa com de renda variable. Segons el fons, el percentatge d'inversió en cadascun d'aquests actius varia: en els fons de renda fixa mixta, la inversió en actius de renda variable serà inferior al 30%; en els fons de renda variable mixta, la inversió en renda variable estarà entre el 30% i el 75% del total.

És important conèixer aquesta proporció, ja que determinarà el risc associat al fons i la seva potencial rendibilitat. Així, quan el fons mixt tingui més percentatge d'inversió en renda fixa, el potencial de rendibilitat és menor, però també ho és el risc. De la mateixa manera, com més elevat sigui el percentatge d'inversió en renda variable, més gran serà el potencial de rendiment, però també el risc que assumeix el partícip.

Fons globals

Són fons que poden invertir en un univers ampli d'actius sense percentatges determinats. Aquest tipus de fons no té una política d'inversió definida que l'enquadri en les categories anteriors. Tenen llibertat per no establir percentatges màxims d'inversió en renda fixa o variable o per determinar la distribució geogràfica de les inversions. Això fa que els fons globals tinguin associat un nivell de risc alt.

Fons de retorn absolut

Són fons que fixen com a objectiu de gestió, no garantit, aconseguir una determinada rendibilitat en un determinat període, atenent a un risc també preestablert.

Fons totalment o parcialment garantits: són fons que asseguren, al seu venciment, la recuperació del 100% o un percentatge inferior del capital invertit, respectivament. Dins d'aquest tipus de fons existeixen fons garantits de rendiment fix i fons garantits de rendiment variable.

Fons objectiu o de gestió passiva

Persegueixen un objectiu concret de rendibilitat, no garantit, o replicar un índex borsari.

Independentment del tipus de fons d'inversió, cal tenir en compte que cap inversió en productes financers està exempta de risc de pèrdua total o parcial del patrimoni, en funció del risc associat al fons.

Altres fons

A més dels anteriors, existeixen altres tipus de fons d'inversió que tenen una operativa diferent de l'habitual, per la seva forma jurídica, la seva liquiditat, el tipus d'actius en què inverteixen o l'estratègia que segueixen, i als quals no s'apliquen alguns aspectes de la normativa que regeix els fons, per la qual cosa porten associat un nivell de risc més gran. Són, entre d'altres, els ETF (fons cotitzats), els Hedge Funds (fons d'inversió lliure), els fons de fons o els fons d'inversió immobiliaris.

Descobreix més detalls sobre els tipus de fons d'inversió als nostres vídeos de formació financera o escolta a Spotify l'episodi del nostre podcast Santander AM Aprenent a invertir dedicat a les categories de fons d'inversió.

Al nostre web trobaràs més informació sobre els fons d'inversió disponibles i les seves característiques.

Z7_3OKIGJ82OO9360QJNIHCBMNIV6

Et pot interessar

×
${loading}
×