Z7_3OKIGJ82OO2I60QRG1NGFOFI91
Z7_3OKIGJ82OO2I60QRG1NGFOFI93

Has tingut pèrdues al teu negoci derivades de la situació COVID-19?

La Ciutat Autònoma de Melilla ha publicat una línia COVID-19 d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID-19. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/2021, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut de caràcter finalista consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer el deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pel sol·licitant de l'ajut, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021. No seran subvencionables en cap cas els deutes d'origen tributari o amb els organismes de la Seguretat Social.

Quines especificitats inclou Melilla respecte de l'RD 5/2021?

El virtut del reial decret esmentat, correspon a la Ciutat Autònoma de Melilla la realització de les convocatòries corresponents per a la concessió dels ajuts directes als destinataris ubicats al seu territori. Igualment, s'encarregarà de la tramitació, gestió i resolució de les sol·licituds, de l'abonament dels ajuts i dels controls previs i posteriors al pagament. Així mateix, li correspondrà el seguiment i control de la utilització correcta dels ajuts directes per part dels destinataris finals.

A l'empara del que disposa el Reial decret llei 6/2021, es pretén ampliar les activitats classificades a altres CNAE que han estat especialment afectades en aquesta ciutat, de manera que els ajuts s'estendran també a aquells sectors que han estat particularment afectats a la Ciutat Autònoma de Melilla, la qual cosa implica una ampliació respecte de les 95 incloses inicialment al Reial decret 5/21.

Quines persones poden ser beneficiàries?

Podran ser beneficiàries dels ajuts directes les persones següents:

 • Els empresaris o professionals que hagin aplicat el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques el 2019 o 2020 adscrits als sectors subvencionables.
 • Els empresaris, professionals i entitats adscrits als sectors subvencionables, contribuents de l'impost sobre la renda de les persones físiques, que hagin aplicat el 2019 i 2020 el mètode d'estimació directa per al càlcul dels rendiments de les activitats econòmiques, el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració dels quals hagi caigut el 2020 més d'un 30% respecte del 2019. En aquests casos, s'entendrà com a volum d'operacions la totalitat dels ingressos íntegres de la seva activitat econòmica inclosos en la seva declaració de l'IRPF del 2019, i la totalitat dels ingressos íntegres fiscalment computables declarats en l'últim pagament fraccionat de l'IRPF corresponent a l'exercici 2020.
 • Les entitats adscrites als sectors subvencionables, contribuents de l'impost sobre societats, el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració de les quals hagi caigut el 2020 més d'un 30% respecte del 2019.

Així mateix, no es consideraran destinataris potencials els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, en la declaració de l'IRPF, mètode d'estimació directa, impost de societats ("IS") o impost sobre la renda de no residents ("IRNR") corresponent al 2019 hagin declarat un resultat net negatiu.

  Quins requisits he de complir?

  Els beneficiaris de l'ajut hauran de complir els requisits següents:

  • Tenir el domicili fiscal a Melilla (excepte en els supòsits previstos a l'article 5.2 apartat h) del Decret llei¹).
  • Acreditar l'exercici d'una activitat classificada en algun dels codis de la classificació nacional d'activitats econòmiques previstos.
  • No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
  • No haver donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
  • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarats insolvents en cap procediment, no trobar-se declarats en concurs, llevat que aquest hagi adquirit l'eficàcia d'un conveni, no estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la Llei 22/2003, del 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
  • No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
  • Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions de reintegrament de subvencions i ajuts públics.

La fórmula de càlcul del volum d'operacions a considerar per determinar la caiguda de l'activitat en funció de les diferents tipologies de beneficiaris potencials s'estableix d'acord amb els criteris definits a l'article 5 del Decret llei.

Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir les obligacions següents:

  • Mantenir l'activitat que dona dret a la subvenció com a mínim fins al dia 30 de juny del 2022.
  • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
  • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de la subvenció.
  • Comunicar tota la informació que li requereixi l'Administració de la Ciutat Autònoma de Melilla per a la tramitació i gestió correctes de la subvenció.
  • Facilitar a l'Administració de la Ciutat de Melilla la informació necessària per demostrar el compliment de previsions incloses a la Llei 1/2014, de 24 de juny.
  • Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que realitzin la Intervenció General de la Ciutat de Melilla, el Tribunal de Comptes i la Cambra de Compres de Melilla.
  • Les obligacions generals recollides als articles 14.1 i 46.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.   Quin és l'import de l'ajut?

   La quantia de l'ajut serà coincident amb l'import del deute i els costos fixos incorreguts generats entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021, sempre que procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021, amb els límits següents:

  • Empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'IRPF: la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs en la sol·licitud com a despesa subvencionable i 3.000 euros.
  • Empresaris i professionals el volum d'operacions anual dels quals, en l'IVA o el tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte del 2019: la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs en la sol·licitud com a despesa subvencionable i les xifres següents:
 •   El 40% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte del 2019 que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa a l'IRPF, així com en el cas de les entitats i els establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
 •   El 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte del 2019 que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en el cas d'entitats, empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.
 • Empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil: la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs en la sol·licitud com a despesa subvencionable i 3.000 euros.
 • En el cas d'altes d'activitat o constitució d'entitats posteriors al 31 de desembre del 2019: la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs en la sol·licitud com a despesa subvencionable i 3.000 euros.

Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

En el formulari de sol·licitud, degudament emplenat i signat, caldrà completar la informació següent:

 1. NIF del sol·licitant de l'ajut.
 2. Domicili fiscal de l'empresa o el professional autònom.
 3. Si el professional o empresari ha aplicat el 2019 o 2020 el règim d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
 4. Si es tracta d'un grup consolidat que tributa en l'impost sobre societats.
 5. Si els anys 2019 i 2020, o algun d'ells, s'ha format part d'un grup que apliqui un règim de consolidació fiscal de territori foral, la composició d'aquest grup el 2020 i si alguna de les entitats que el componen tributa en exclusiva davant d'una Hisenda Foral als efectes de l'IVA en aquests anys.
 6. Si els anys 2019 i 2020, o algun d'ells, s'ha format part d'un grup que apliqui un règim de consolidació fiscal de territori comú, si alguna de les entitats que el componen tributa en exclusiva davant d'una Hisenda Foral als efectes de l'IVA en aquests anys.
 7. Indicació de si es sol·licitaran ajuts en territoris diferents al del domicili fiscal.
 8. Indicació de si realitza exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica d'IVA i determina el pagament fraccionat, d'acord amb la modalitat prevista a l'article 40.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.
 9. Conjunt d'ajuts públics rebuts en els tres últims anys fins a la data, organisme públic concedent i data de concessió, si escau. En cas que l'ajut total acumulat per l'empresa superi els 1,8 milions d'euros, justificació dels costos fixos no coberts i la resta de requisits exigits per la normativa d'ajuts d'Estat de la Unió Europea.
 10. L'import sol·licitat per fer front als deutes, pagaments i costos fixos generats entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 procedents de contractes anteriors al 13 de març del 2021, per als quals se sol·licita ajuda. En aquells casos en què l'import sol·licitat superi la quantia màxima prevista per a cada cas a l'article 5, s'entendrà que la sol·licitud es refereix realitzada a la quantia màxima.
 11. Declaració responsable del compliment de les circumstàncies previstes en la disposició addicional quarta, apartat 1 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
 12. Declaració responsable del compliment dels compromisos previstos en la disposició addicional quarta del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mantenir l'activitat fins al 30 de juny del 2022, de no repartir dividends durant el 2021 i 2022 i de no aprovar increments retributius de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de l'ajut.

El sol·licitant també haurà d'aportar els documents següents:

 1. Documentació vàlida en dret que acrediti de manera fidedigna la representació legal, si escau.
 2. En cas que el sol·licitant s'oposi expressament a la consulta per part de la Ciutat Autònoma de Melilla de les dades tributàries exigides en aquesta convocatòria, haurà d'aportar els certificats de l'AEAT detallats a l'article vuitè de l'acord del Consell de Govern del 19 de juliol del 2021.  Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

  Els beneficiaris dels ajuts públics estan obligats a justificar la utilització dels recursos concedits d'acord amb l'objecte d'aquest ajut. Per això, s'exigirà que els beneficiaris presentin la documentació justificativa següent entre l'1 de novembre del 2021 i el 31 de març del 2022; aquest dia serà l'últim per abonar els deutes, pagaments i costos fixos incorreguts als quals s'apliqui aquesta subvenció:

  • Pel que fa al llistat de deutes, pagaments i costos fixos incorreguts satisfets que es va presentar juntament amb la sol·licitud, s'adjuntaran per a cadascun dels conceptes anteriors les còpies digitalitzades de la justificació del pagament en què constin les dades identificatives del receptor, així com la data d'abonament. Quan els creditors siguin entitats financeres, s'adjuntarà certificat de l'entitat financera acreditatiu de la cancel·lació total o parcial del deute.
  • En un període màxim de tres mesos a partir dels dos anys de la data de concessió de la subvenció, s'haurà de presentar un certificat pel qual s'acrediti que no s'han aprovat increments en les retribucions de l'alta direcció.
  • Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat els conceptes subvencionats, amb indicació de l'import i la procedència.
  • Si escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.

  Addicionalment, la persona o l'entitat beneficiària d'aquests ajuts haurà de mantenir l'activitat que els hi dona dret el 30 de juny del 2022, i no repartir dividends durant els anys 2021 i 2022, circumstàncies de què l'AEAT informarà la Ciutat Autònoma de Melilla. En cas contrari, procedirà al reintegrament dels ajuts percebuts.

  Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

  El termini de presentació és des del 27 de juliol fins al 15 d'octubre, tots dos inclosos.

  Les sol·licituds s'ajustaran al model oficial i s'hauran d'emplenar exclusivament per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de la Ciutat Autònoma de Melilla (https://sede.melilla.es).

  Aquesta presentació de la sol·licitud de l'ajut comporta l'autorització perquè la Ciutat Autònoma de Melilla obtingui de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària la informació prevista en aquesta convocatòria d'acord amb el que preveu la Llei general de subvencions.

  Per a més informació en relació amb la convocatòria de l'ajut públic, es pot adreçar al Butlletí Oficial de la Ciutat de Melilla al qual estan publicats el Decret llei i els detalls de la convocatòria (vegeu enllaç).

  Annex. Llistat de CNAE-09 que s'incorporen per a la Ciutat Autònoma de Melilla.

  CNAE-2009

  DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

  0141 Explotació de bestiar boví per a la producció de llet   
  0142 Explotació de bestiar boví (excepte per a la producció de llet) i búfals
  0149 Altres explotacions de bestiar
  0161 Activitats de suport a l'agricultura 
  0162 Activitats de suport a la ramaderia
  0163 Activitats de preparació posterior a la collita 
  0510 Extracció d'antracita i hulla
  0811 Extracció de pedra ornamental i per a la construcció, pedra calcària, guix, creta i pissarra 
  0812 Extracció de graves i sorres; extracció d'argila i caolí
  0910 Activitats de suport a l'extracció de petroli i de gas natural
  1011 Sacrifici de bestiar i conservació de carn
  1012 Sacrifici i conservació de volateria 
  1021 Elaboració de peix, crustacis i mol·luscos
  1022 Fabricació de conserves de peix
  1031 Preparació i conservació de patates 
  1032 Elaboració de sucs de fruites i hortalisses
  1039 Preparació i conservació de fruites i hortalisses ncaa 
  1043 Fabricació d'oli d'oliva
  1071 Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos 
  1072 Fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada
  1073 Fabricació de pastes alimentàries, cuscús i productes similars 
  1082 Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria
  1085 Elaboració de menjars i plats preparats
  1102 Elaboració de vins 
  1105 Fabricació de cervesa
  1106 Fabricació de malt
  1107 Fabricació de begudes analcohòliques
  1330 Acabament de tèxtils
  1392 Fabricació d'articles confeccionats amb tèxtils, excepte la roba de vestir
  1411 Confecció de peces de vestir de cuir 
  1412 Confecció de roba de treball
  1414 Confecció de roba interior
  1511 Preparació, adob i acabament del cuir
  1610 Serrada i planejament de la fusta
  1622 Fabricació de terres de fusta
  1623 Fabricació d'altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
  1629 Fabricació d'altres productes de fusta 
  1712 Fabricació de paper i de cartó
  2042 Fabricació de perfums i productes de cosmètica 
  2314 Fabricació de fibra de vidre
  2361 Fabricació d'elements de formigó per a la construcció 
  2363 Fabricació de formigó fresc
  2364 Fabricació de morter
  2370 Indústria de la pedra ornamental i per a la construcció
  2399 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics ncaa 
  2511 Fabricació d'estructures metàl·liques i els seus components
  2512 Fabricació de tancaments metàl·lics
  2550 Forja, estampació i embotició de metalls
  2561 Tractament i revestiment de metalls
  2562 Enginyeria mecànica general per compte d'altri
  2620 Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics
  2640 Fabricació de productes electrònics de consum
  2651 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació i navegació
  2811 Fabricació de motors i turbines, excepte els d'aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors
  2823 Fabricació de màquines i equips d'oficina, excepte equips informàtics 
  2830  Fabricació de maquinària agrària i forestal
  2892 Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció
  3020 Fabricació de locomotores i material ferroviari
  3030 Construcció aeronàutica i espacial 
  3091 Fabricació de motocicletes
  3092 Fabricació de bicicletes i vehicles per a persones amb discapacitat 
  3099 Fabricació d'altres materials de transport ncaa
  3101 Fabricació de mobles d'oficina i d'establiments comercials 
  3102 Fabricació de mobles de cuina
  3103 Fabricació de matalassos 
  3109 Fabricació d'altres tipus de mobles
  3240 Fabricació de jocs i joguines
  3250 Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics
  3299 Altres indústries manufactureres diverses ncaa 
  3312 Reparació de maquinària
  3314 Reparació d'equips elèctrics
  3317 Reparació i manteniment d'altres materials de transport
  3319 Reparació d'altres equips
  3320 Instal·lació de maquinària i equips industrials
  3512 Transport d'energia elèctrica 
  3515 Producció d'energia hidroelèctrica
  3518 Producció d'energia elèctrica d'origen eòlic 
  3519 Producció d'energia d'altres tipus
  3523 Comerç de gas per conductes urbans
  3600 Captació, potabilització i distribució d'aigua
  3700 Recollida i tractament d'aigües residuals 
  3811 Recollida de residus no perillosos
  3822 Tractament i eliminació de residus perillosos 
  3831 Activitats de classificació i separació de materials 
  3832 Activitats de valorització de materials classificats
  3900 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus
  4110 Promoció immobiliària
  4121 Construcció d'edificis residencials 
  4122 Construcció d'edificis no residencials
  4211 Construcció de carreteres i autopistes
  4212 Construcció de vies fèrries
  4213 Construcció de ponts i túnels 
  4221 Construcció de xarxes per a fluids
  4222 Construcció de xarxes elèctriques i de telecomunicacions 
  4291 Construcció d'obres hidràuliques
  4299 Construcció d'altres obres d'enginyeria civil ncaa 
  4311 Demolició d'immobles
  4312 Moviments de terres 
  4313 Perforacions i sondatges
  4321 Instal·lacions elèctriques
  4322 Lampisteria, instal·lacions de calefacció i aire condicionat
  4329 Altres activitats d'instal·lació en edificis i obres 
  4331 Arrebossat
  4332 Instal·lacions de fusteria 
  4333 Revestiments de terres i parets
  4334 Pintura i vidrieria 
  4339 Altres treballs d'acabament d'edificis
  4391 Construcció de cobertes
  4399 Altres activitats especialitzades de la construcció ncaa
  4511 Venda d'automòbils i vehicles de motor lleuger 
  4519 Venda d'altres vehicles de motor
  4520 Manteniment i reparació de vehicles de motor
  4532 Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor
  4540 Venda, manteniment i reparació de motocicletes, i dels seus recanvis i accessoris
  4611 Intermediaris del comerç de matèries primeres agràries, animals vius, matèries primeres tèxtils i productes semielaborats
  4612 Intermediaris del comerç de combustibles, minerals, metalls i productes químics industrials
  4613 Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció
  4614 Intermediaris del comerç de maquinària, equips industrials, embarcacions i aeronaus
  4615 Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i ferreteria
  4618 Intermediaris del comerç especialitzat en la venda d'altres productes
  4619 Intermediaris del comerç de productes diversos
  4621 Comerç a l'engròs de cereals, tabac en branca, llavors i aliments per a animals
  4622 Comerç a l'engròs de flors i plantes
  4623 Comerç a l'engròs d'animals vius 
  4631 Comerç a l'engròs de fruites i hortalisses
  4632 Comerç a l'engròs de carn i productes carnis
  4633 Comerç a l'engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles
  4641 Comerç a l'engròs de tèxtils
  4642 Comerç a l'engròs de peces de vestir i calçat
  4643 Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics
  4645 Comerç a l'engròs de perfumeria i cosmètica
  4646 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics
  4647 Comerç a l'engròs de mobles, catifes i aparells d'il·luminació
  4649 Comerç a l'engròs d'altres articles d'ús domèstic
  4652 Comerç a l'engròs d'equips electrònics i de telecomunicacions i els seus components
  4662 Comerç a l'engròs de màquines eina 
  4665 Comerç a l'engròs de mobles d'oficina
  4671 Comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars
  4672 Comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics
  4673 Comerç a l'engròs de fusta, materials de construcció i aparells sanitaris 
  4674 Comerç a l'engròs de ferreteria, lampisteria i calefacció
  4675 Comerç a l'engròs de productes químics
  4676 Comerç a l'engròs d'altres productes semielaborats
  4677 Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig 
  4690 Comerç a l'engròs no especialitzat
  4711 Comerç al detall, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments no especialitzats
  4721 Comerç al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats 
  4722 Comerç al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats
  4723 Comerç al detall de peix i marisc en establiments especialitzats 
  4726 Comerç al detall de productes de tabac en establiments especialitzats
  4729 Comerç al detall d'altres tipus de productes alimentaris en establiments especialitzats 
  4730 Comerç al detall de combustibles per a l'automoció en establiments especialitzats
  4752 Comerç al detall de ferreteria, pintures i vidre en establiments especialitzats 
  4753 Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i terres en establiments especialitzats
  4754 Comerç al detall d'electrodomèstics en establiments especialitzats
  4759 Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats
  4761 Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats
  4763 Comerç al detall d'enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats
  4773 Comerç al detall de productes farmacèutics en establiments especialitzats
  4775 Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzats
  4776 Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a animals domèstics en establiments especialitzats  
  4778 Comerç al detall d'altres tipus d'articles nous en establiments especialitzats 
  4779 Comerç al detall d'articles de segona mà en establiments especialitzats
  4781 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en parades de venda i mercats ambulants
  4910 Transport interurbà de passatgers per ferrocarril 
  4920 Transport de mercaderies per ferrocarril
  4941 Transport de mercaderies per carretera 
  4942 Servei de mudances
  4950 Transport per canonada
  5040 Transport de mercaderies per vies de navegació interiors
  5210 Dipòsit i emmagatzematge 
  5224 Manipulació de mercaderies
  5229 Altres activitats afins al transport
  5310 Activitats postals sotmeses a l'obligació del servei universal
  5320 Altres activitats postals i de correus 
  5811 Edició de llibres
  5812 Edició de directoris i llistes de correu 
  5819 Altres activitats d'edició
  5821 Edició de videojocs
  5829 Edició de programes informàtics, excepte de videojocs
  5912 Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió 
  5915 Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo
  5917 Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo
  5920 Activitats d'enregistrament de so i edició musical 
  6010 Activitats de radiodifusió
  6020 Activitats de programació i emissió de televisió 
  6110 Telecomunicacions per cable
  6120 Telecomunicacions sense fils 
  6130 Telecomunicacions per satèl·lit
  6190 Altres activitats de telecomunicacions 
  6201 Activitats de programació informàtica
  6202 Activitats de consultoria sobre tecnologies de la informació
  6203 Gestió d'instal·lacions informàtiques
  6209 Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació
  6311 Processament de dades, hostatge i activitats relacionades 
  6391 Portals web
    Activitats d'agències de notícies
  6399 Altres serveis d'informació ncaa 
  6511 Assegurances de vida
  6512 Assegurances, excepte assegurances de vida 
  6621 Avaluació de riscos i danys
  6622 Activitats d'agents i corredors d'assegurances
  6629 Altres activitats auxiliars d'assegurances i fons de pensions 
  6810 Compravenda de béns immobiliaris per compte propi
  6820 Lloguer de béns immobiliaris per compte propi
  6831 Agents de la propietat immobiliària Gestió i administració de la propietat immobiliària
  6910 Activitats jurídiques
  6920 Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal
  7021 Relacions públiques i comunicació
  7022 Altres activitats de consultoria de gestió empresarial
  7111 Serveis tècnics d'arquitectura
  7112 Serveis tècnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic
  7120 Anàlisis i assajos tècnics
  7211 Recerca i desenvolupament en biotecnologia
  7219 Altres tipus de recerca i desenvolupament en ciències naturals i tècniques
  7220 Recerca i desenvolupament en ciències socials i humanitats 
  7311 Agències de publicitat
  7320 Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 
  7410 Activitats de disseny especialitzat
  7430 Activitats de traducció i interpretació
  7490 Altres activitats professionals, científiques i tècniques ncaa
  7500 Activitats veterinàries
  7731 Lloguer de maquinària i equips agraris
  7732 Lloguer de maquinària i equips per a la construcció i enginyeria civil 
  7810 Activitats de les agències de col·locació
  7820 Activitats de les empreses de treball temporal 
  7830 Altres tipus de provisió de recursos humans
  8010 Activitats de seguretat privada 
  8020 Serveis de sistemes de seguretat 
  8030 Activitats d'investigació
  8110 Serveis integrals a edificis i instal·lacions 
  8121 Neteja general d'edificis
  8122 Altres activitats de neteja industrial i d'edificis 
  8129 Activitats de neteja ncaa
  8130 Activitats de jardineria
  8210 Activitats de reprografia, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina
  8211 Serveis administratius combinats
  8291 Activitats de les agències de cobrament i d'informació comercial 
  8292 Activitats d'envasament i empaquetatge per compte d'altri
  8425 Protecció civil 
  8510 Educació preprimària
  8520 Educació primària 
  8531 Educació secundària general
  8532 Educació secundària tècnica i professional 
  8543 Educació superior universitària
  8544 Educació superior no universitària 
  8551 Educació relacionada amb l'esport i les activitats recreatives
  8552 Educació relacionada amb la cultura
  8553 Activitats de les escoles de conducció i pilotatge
  8559 Altres activitats d'educació ncaa 
  8621 Activitats de medicina general
  8622 Activitats de medicina especialitzada 
  8623 Activitats odontològiques
  8690 Altres activitats sanitàries
  8710 Activitats de serveis socials amb allotjament i cures d'infermeria
  8720 Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat psíquica, malalts mentals i drogodependents
  8731 Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans
  8732 Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat física
  8790 Altres tipus d'activitats de serveis socials amb allotjament 
  8811 Activitats de serveis socials sense allotjament a persones grans
  8812 Activitats de serveis socials sense allotjament a persones amb discapacitat 
  8891 Activitats d'atenció diürna d'infants
  8899 Altres activitats de serveis socials sense allotjament ncaa 
  9003 Creació artística y literària
  9105 Activitats de biblioteques 
  9106 Activitats d'arxius
  9312 Activitats de clubs esportius
  9521 Reparació d'aparells electrònics d'àudio i vídeo d'ús domèstic
  9522 Reparació d'aparells electrodomèstics i d'estris per a la llar i el jardí 
  9524 Reparació de mobles i articles de parament de la llar
  9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa
  9603 Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen
  9609 Altres activitats de serveis personals ncaa
  9700 Activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic

  Simulador d'ajuts directes

  Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

  Z7_3OKIGJ82OO2I60QRG1NGFOFIV7

  Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

  Andalusia

  249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Aragó

  Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Canàries

  Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Cantàbria

  Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Castella i Lleó

  Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Castella-la Manxa

  Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Catalunya

  S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Ceuta

  Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Comunitat de Madrid

  S'estendran a 176 activitats econòmiques.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Comunitat Valenciana

  Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Extremadura

  Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Galícia

  Ajuda distribuïda en 3 programes.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Illes Balears

  Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  La Rioja

  Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Melilla

  Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Navarra

  Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  País Basc

  Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Principat d'Astúries

  Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Regió de Múrcia

  Ajudes classificades en diferents categories.

  Icon / Plus Created with Sketch.

  Z7_3OKIGJ82OO2I60QRG1NGFOFIP3

  Et pot interessar

  ×
  ${loading}
  ×