La Comunitat de Madrid ha publicat una línia Covid d'ajudes directes a autònoms i empreses per a pal·liar els efectes del COVID. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/2021, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer el deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pel sol·licitant de l'ajut, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021.

Quins nous sectors inclou la Comunitat de Madrid respecte del RD?

Els ajuts s'estendran també al sector secundari gràcies a l'ampliació de les activitats que s'hi podran acollir, que arribaran a un total de 176 activitats econòmiques, la qual cosa implica una ampliació de 81 respecte de les 95 incloses inicialment al Reial decret 5/2021. Entre aquests nous sectors destaca la inclusió d'activitats relacionades amb el comerç al detall, amb el sector serveis (per exemple, perruqueries) i d'educació cultural, recreativa i educativa.

Quins requisits he de complir?

Els beneficiaris de l'ajut hauran de complir els requisits següents:

 • Tenir el domicili fiscal a la Comunitat de Madrid (excepte en els supòsits previstos a l'article 6.2 de l'Acord del Consell de Govern de 28 d'abril del 2021).1
 • Realitzar una activitat econòmica definida a l'Annex V de l'Acord del Consell de Govern de 28 d'abril del 2021 (vegeu enllaç).
 • Trobar-se en alguna de les situacions següents:
 • Caiguda de més d'un 30% del volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'IVA o el tribut indirecte equivalent el 2020, respecte del 2019.
 • Que apliquin al règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
 • Que siguin grups consolidats que tributin en l'impost sobre societats en el règim de tributació consolidada.

Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir els compromisos següents:

 • Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny del 2022.
 • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de l'ajut.

Així mateix, l'Administració no considerarà beneficiaris els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, en la declaració de l'IRPF, mètode d'estimació directa, impost de societats o impost sobre la renda de no residents corresponent al 2019 hagin declarat un resultat net negatiu.Quin és l'import de l'ajut?

L'import de l'ajut es determina en funció del tipus de beneficiari:

 • En el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'ajut màxim serà de 3.000 euros.
 • En el cas d'empresaris i professionals amb un volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'IVA o el tribut indirecte equivalent, que hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte de l'any 2019, l'ajut màxim que es concedirà serà de:
 1. El 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi aquest 30%, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'IRPF, així com entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
 2. El 20% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi aquest 30%, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.

Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

Durant la tramitació de la sol·licitud l'Administració exigirà la presentació, juntament amb el formulari, de documents que justifiquin les declaracions del sol·licitant. En aquest sentit, s'han establert dos procediments per obtenir la informació:

 1. Autoritzar l'Administració Tributària i la Seguretat Social per consultar les dades tributàries exigides en els requisits de la convocatòria.
  En aquest cas, el sol·licitant no haurà d'aportar cap document addicional en aquesta fase.
 2. En cas que no es concedeixi autorització a l'Administració Tributària i la Seguretat Social per consultar aquesta informació, el sol·licitant haurà d'aportar la documentació addicional següent:
 • Model 303 corresponent a l'exercici 2019 i 2020.
 • Model 111 corresponent a l'exercici 2020.
 • Model 200 corresponent a l'exercici 2019.
 • Certificats de l'AEAT acreditatius de:
 • Delegació o delegació especial en què es trobi el domicili fiscal.
 • Els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i codis de la classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE -09-) que es considerin equivalents a aquells en què es classifica l'activitat exercida pel sol·licitant el 2019, 2020 i 2021.
 • Volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració en l'IVA.
 • La totalitat dels ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica inclosos en la seva declaració de l'impost el 2019, així com la suma dels ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica inclosos en les seves autoliquidacions de pagaments fraccionats corresponents al 2020, per als contribuents de l'IRPF, quan el sol·licitant de l'ajut tingui el domicili fiscal a les ciutats de Ceuta o Melilla o faci exclusivament operacions que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica d'IVA o d'IGIC, segons la informació proporcionada prèviament a l'Agència Tributària per la Comunitat Autònoma de Canàries, i no apliqui el règim d'estimació objectiva en l'IRPF el 2019 o 2020.
 • La base imposable prèvia declarada en l'últim pagament fraccionat dels anys 2019 i 2020, respectivament, en cas que aquests pagaments fraccionats es calculin d'acord amb allò disposat a l'article 40.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, per a contribuents de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents amb establiment permanent, quan el sol·licitant de l'ajut tingui el domicili fiscal a les ciutats de Ceuta o Melilla o faci exclusivament operacions que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica d'IVA o d'IGIC, segons la informació proporcionada prèviament a l'Agència Tributària per la Comunitat Autònoma de Canàries, i no apliqui el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques el 2019 o 2020.
 • Nombre d'empleats tenint en compte el nombre mitjà el 2020 de perceptors de rendiments dineraris del treball consignats en les declaracions mensuals o trimestrals de retencions i ingressos a compte.
 • L'aplicació al règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques el 2019 o 2020.
 • No haver obtingut un resultat net negatiu en la declaració de l'IRPF corresponent al 2019, per les activitats econòmiques en què haguessin aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o si ha resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de normes imposables negatives.
 • Si el sol·licitant està donat d'alta al cens d'empresaris, professionals i retenidors, i per al cas que s'hagi produït l'alta o la baixa el 2019 o 2020, informació sobre les dates d'alta i baixa en aquest cens, i causa de la baixa.
 • La caiguda de l'activitat al territori, atenent el pes de les retribucions de treball personal satisfetes als treballadors que tinguin al territori esmentat, en relació amb els grups i els empresaris, professionals o les entitats el volum d'operacions dels quals el 2020 hagi estat superior a 10 milions d'euros i que desenvolupin la seva activitat econòmica a més d'un territori autonòmic o a més d'una ciutat autònoma.

Un cop verificat el compliment dels requisits establerts i resolta la concessió de l'ajut, es procedirà a abonar-lo al beneficiari, al número de compte, amb inclusió de l'IBAN, indicat en la sol·licitud.

L'abonament de la subvenció es realitzarà en un pagament únic, amb caràcter anticipat, i s'exonerarà el beneficiari de l'obligació de prestar aval o garantia, d'acord amb l'establert a l'article 10 de la Llei 2/1995, de 8 de març, de subvencions de la Comunitat de Madrid.

El beneficiari haurà d'aplicar l'import dels ajuts a pagar les despeses subvencionables en el termini màxim de dos mesos des de la recepció de l'import de l'ajut.Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

Un cop resolta la concessió de l'ajut, l'Administració exigirà la documentació següent per a la justificació dels ajuts directes i per garantir que els compromisos assumits pels sol·licitants s'han complert:

 • Justificació dels ajuts concedits per import inferior a 60.000 €:
 • Una memòria justificativa del compliment de les condicions imposades.
 • Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i de la factura, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament, així com el justificant de pagament.
 • Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.
 • Certificat acreditatiu de l'AEAT de no haver aprovat increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de l'ajut, no haver repartit dividends el 2021 o 2022, així com de manteniment de l'activitat econòmica fins al 30 de juny del 2022.2
 • Si escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.

 • Justificació dels ajuts concedits per import superior a 60.000 €:
 • Factures girades pels proveïdors i altres creditors satisfetes pel beneficiari amb càrrec a la subvenció concedida.
 • Justificants bancaris del pagament de les factures. Quan els creditors siguin entitats financeres, certificat de l'entitat financera acreditatiu de la cancel·lació total o parcial del deute.
 • Quan les factures i obligacions de pagament siguin posteriors al 13 de març del 2021, contracte o contractes dels quals es derivin les obligacions de pagament a proveïdors i altres creditors i, en cas que no hi hagi contracte escrit, comanda o acceptació de l'oferta o el pressupost, que deixi constància en tot cas de la data d'assumpció del deute o l'obligació de pagament.
 • Certificat acreditatiu de no haver aprovat increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de l'ajut.
 • En aquells casos en què s'hagués autoritzat l'encreuament telemàtic de dades amb l'AEAT, la Comunitat de Madrid comprovarà que el beneficiari no ha repartit dividends durant el 2021 o 2022, així com el manteniment de l'activitat econòmica fins al 30 de juny del 2022. En cas que no s'hagi autoritzat l'encreuament de dades, s'haurà d'aportar:
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu del repartiment de dividends pel sol·licitant durant el 2021 o 2022.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu del manteniment de l'activitat econòmica del sol·licitant fins al 30 de juny del 2022.

Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

Les sol·licituds es poden presentar des de l'1 de maig fins al 31 de juliol del 2021, tots dos inclosos.

La presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es realitzarà exclusivament per via telemàtica mitjançant el DNI electrònic o un dels certificats electrònics reconeguts per la Comunitat de Madrid.

El sol·licitant ha d'accedir a l'apartat "Gestió" de la pàgina web de la Comunitat de Madrid en què es publica la convocatòria, i hi trobarà el procés de la sol·licitud i els "impresos" que ha d'emplenar per presentar-los en el registre electrònic.

Per a més informació en relació amb la convocatòria de l'ajut públic, es pot adreçar a la pàgina web de la Comunitat de Madrid on s'inclouen els detalls de la convocatòria.

Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Et pot interessar

×
${loading}
×