Z7_3OKIGJ82O0CQ50QJOK2SCNK257
Z7_3OKIGJ82O0CQ50QJOK2SCNK2L4

*Publicació actualitzada a gener del 2024

Malgrat la importància que té la nòmina a les nostres vides, de ben segur que en més d'una ocasió t'han sorgit dubtes quan t'has posat a analitzar-la detingudament, perquè no tenies clars alguns dels conceptes que hi apareixen. Perquè no et torni a passar, t'oferim una guia per entendre la nòmina el 2024: en què consisteix aquest document, quina informació ha de reflectir i els seus punts clau.

Què és la nòmina?

La nòmina és un document que l'empresa ha de lliurar obligatòriament a cada treballador. Hi apareixen reflectides una sèrie de dades sobre la companyia, el tipus de treball que has realitzat, el període treballat, així com diferents quantitats econòmiques. És el rebut del pagament del salari, però també el justificant del que, com a treballador, has pagat a la Seguretat Social, així com de les retencions que t'han practicat a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). A més, com que està emplenada i signada per l'empresa, és un document que té valor legal en cas que hi hagi algun problema relacionat.

La nòmina actua com un justificant dels pagaments realitzats a la Seguretat Social i les retencions de l'IRPF, però també com un rebut de salaris, i, com a tal, ha de contenir informació relativa al tipus de treball realitzat i a les quantitats percebudes per diferents conceptes.

L'empresa hi ha de referenciar dades bàsiques sobre la seva activitat, com ara:

 • Nom legal de l'empresa (no el comercial, sinó el que apareix al registre).
 • Domicili social.
 • Codi d'identificació fiscal (CIF).
 • Codi de cotització de la Seguretat Social.
 • Període de liquidació (el período pel qual s'abona la nòmina).
 • Centre de treball.

També hi han d'aparèixer les dades bàsiques del treballador:

 • Nom.
 • Número de document nacional d'identitat (DNI).
 • Codi de cotització de la Seguretat Social del treballador.
 • Grup professional.
 • Data d'antiguitat a l'empresa.
 • Codi del tipus de contracte.

Aquestes dades fan referència a la relació entre l'empresari i el treballador. Es considera la informació bàsica que ha d'aparèixer en una nòmina, tot i que s'hi poden afegir més especificacions.

Seguidament detallarem les diferents parts d'una nòmina, així com les dades que han aparèixer en cadascuna d'elles.

Parts d'una nòmina

Les parts bàsiques d'una nòmina el 2024 són:

 • Encapçalament.
 • Meritacions.
 • Deduccions.
 • Líquid a percebre.
 • Bloc de segells i signatures .

En cadascuna de les parts hi trobaràs dades diferents que has de conèixer per interpretar correctament aquest document.

Com entendre la nòmina

Encapçalament

La normativa obliga a incloure un seguit de dades a la nòmina, que serveixen per identificar l'empresa i a tu com a treballador davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), la Seguretat Social i l'Agència Tributària. Quina informació ha de constar a l'encapçalament d'una nòmina?

A la part de l'empresa hi apareixerà:

 • Denominación social.
 • Dirección.
 • CIF.
 • Código de la cuenta de cotización de la Seguridad Social.

A la part del treballador hi figurarà:

 • Nom i cognoms.
 • DNI.
 • Número d'afiliació a la Seguretat Social.
 • Categoria professional o lloc de treball.
 • Antiguitat a l'empresa.

El període de liquidació de la nòmina també ha d'aparèixer en aquest apartat.

Aquestes dades es poden ampliar amb altres especificacions, com ara el conveni del qual depèn el treballador, el compte corrent de l'empleat i alguna altra dada.

Meritacions

Les meritacions són els ingressos que reps pels serveis que has realitzat en el mes al qual correspon la nòmina. Equivalen a la teva retribució total bruta i es distribueixen en dues categories.

Percepcions salarials

Les percepcions o meritacions salarials de la nòmina són les quantitats que et lliuren com a retribució al treball. Normalment es distingeixen diverses partides, la suma de les quals és el que es denomina salari brut. Dins d'aquests conceptes es poden trobar:

 • Salari base: és el salari mínim que marca el conveni col·lectiu, segons el teu grup professional, o la quantitat pactada al contracte. És el gruix principal del sou i la part més important de la nòmina.
 • Complements salarials, que poden ser:
 • De caràcter personal: en funció de l'antiguitat, el càrrec, la formació o qualsevol complement que faci referència a les condicions personals. És el cas del complement per antiguitat, per responsabilitat o pels teus coneixements.
 • Pel tipus de lloc de treball: en aquest punt el que retribueixen és la singularitat del treball. Els més habituals i coneguts són el de nocturnitat, el de perillositat o el de torns. Més recentment s'ha començat a abonar el complement per teletreball.


  • Primes de productivitat: són aquelles retribucions que t'abonen en funció de la quantitat o qualitat del treball que has realitzat.
  • Hores extraordinàries: aquest concepte correspon al pagament de les hores treballades fora de l'horari laboral marcat per contracte.
  • Gratificacions extraordinàries: els treballadors tenen dret a dues pagues extraordinàries l'any, una d'elles amb motiu de les festes del Nadal i l'altra el mes que es fixi per conveni col·lectiu (normalment la paga extraordinària d'estiu, que es cobra el mes de juny o juliol). En cas que estiguin prorratejades, és a dir, que et paguin mes a mes la part corresponent al total d'aquestes dues pagues, apareixerà en aquest apartat.
  • Salari en espècie: és la percepció no monetària que reps en forma de béns o serveis i que forma part del salari. És el cas de la utilització d'un cotxe d'empresa, de la contractació d'una assegurança o de vals restaurant, entre d'altres. No pot superar el 30% del salari.

Percepcions no salarials

Són aquells béns i serveis que reps de l'empresa, però que no tributen com a salari. No tenen deducció d'IRPF i algunes tampoc no cotitzen a la Seguretat Social.

Es consideren meritacions no salarials les següents:

 • Indemnitzacions i suplerts: les bestretes són despeses que el treballador ha hagut d'avançar en el desenvolupament de la seva activitat laboral, per exemple, el pagament d'un peatge o la compra d'uns fulls. Les indemnitzacions, per la seva banda, no són quantitats que el treballador hagi hagut d'avançar sinó reparacions per algun perjudici econòmic que el treballador hagi suportat en la seva activitat per a l'empresa.
 • Plus de transport: compensa les despeses de desplaçament de la residència al lloc de treball.
 • Dietes: inclouen les despeses de manutenció i allotjament. Una part d'aquestes despeses està exempta de cotització a la Seguretat Social. L'import màxim exclòs de cotització és el previst a la Llei i el Reglament de l'IRPF. Està fixat, si es produeixen a Espanya, en 26,67 €/dia sense pernoctació i 53,34 €/dia amb pernoctació. Si es produeixen a l'estranger, en 48,08 €/dia sense pernoctació i 91,35 €/dia amb pernoctació.
 • Despeses de locomoció: són les despeses en què incorres quan t'has de desplaçar del teu centre de treball a un altre per al desenvolupament de la teva activitat. L'ús de transport públic justificat amb factura estarà exempt de cotitzar a l'IRPF, però, si fas servir vehicle propi, només estarà exempta la quantia que no superi els 0,19 €/km, més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin. Per tant, cotitzarà i tributarà el pagament que superi aquests 0,19 €/km.
 • Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social: són les quantitats que reps quan estàs en situació d'incapacitat temporal o atur parcial (com en el cas d'ERTO de reducció de jornada). Aquestes quanties ni tributen ni cotitzen.
 • El pagament delegat de les prestacions econòmiques per incapacitat temporal i desocupació parcial.
 • Les millores voluntàries per part de l'empresari o pel conveni col·lectiu aplicable, de l'acció protectora de la Seguretat Social, per exemple, complements de les prestacions per incapacitat temporal o desocupació parcial fins a l'import del salari efectiu que el treballador tindria dret a percebre en una situació de normalitat laboral.
 • Indemnitzacions per trasllats, suspensions o acomiadaments: aquestes quanties estan exemptes de cotitzar a la Seguretat Social i de les retencions per a l'IRPF.
 • Altres percepcions no salarials, com ara despeses de materials, roba de feina, eines o la panera de Nadal.

Deduccions

Les deduccions en una nòmina comprenen els pagaments que fa l'empresari a la Seguretat Social per cobrir una baixa eventual per incapacitat, la pensió futura o l'assegurança d'atur, i que es resten dels teus ingressos. També et deduirà una retenció que correspon a un avançament de l'impost sobre la renda, l'import final del qual es concretarà quan facis la declaració. Les deduccions principals que podràs veure a la nòmina són:

Aportacions del treballador a las cotitzacions a la Seguretat Social

Les aportacions del treballador a les cotitzacions a la Seguretat Social inclouen:

 • Contingències comunes, que cobreixen les contingències derivades d'accident no laboral, malaltia comuna i maternitat o paternitat. Es calcula com el 4,7% de la retribució total, excepte aquells conceptes que hem assenyalat que estaven exempts i la quantia d'hores extraordinàries (que computen per una altra banda), més les retribucions mensuals corresponents al prorrateig de les pagues extraordinàries, si escau.
 • Desocupació: aquest concepte és el que garanteix que puguis accedir a una prestació contributiva, és a dir, a l'atur, en cas que perdis la feina. Es calcula respecte de la base de cotització per contingències professionals, que s'obté sumant a la base de cotització per contingències comunes les hores extraordinàries. La deducció serà de l'1,55% si el contracte és indefinit, en pràctiques, de relleu, d'interinitat o celebrat amb un discapacitat. Si el contracte és de durada determinada, la deducció serà de l'1,60%.
 • Formació professional: correspon al 0,10% sobre la base de cotització per contingències professionals.
 • Hores extraordinàries: es calcularà com el 2% sobre l'import total per les hores extraordinàries degudes a força major i el 4,7% sobre l'import total de les hores extraordinàries estructurals i no estructurals o voluntàries.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

És un avançament del que et correspon contribuir a aquest impost en la declaració de la renda, en què es concretarà la xifra exacta. El percentatge d'aquesta retenció no és fix, ja que dependrà del que guanyis (perquè és un gravamen progressiu) i de les teves circumstàncies personals i familiars (estat civil, nombre de fills, persones a càrrec, grau de discapacitat, etc.). El mínim que s'ha de retenir és un 2%, però es pot ajustar. La mitjana voreja el 15%. El model 145 que emplenes quan comences a treballar o quan les teves circumstàncies canvien determinarà el percentatge de retenció de l'IRPF que s'aplicarà a la teva nòmina.

Avançaments

Tens dret a rebre avançaments a compte del treball ja realitzat abans que arribi el dia de pagament. En aquest cas, la deducció corresponent als diners sol·licitats es recollirà en aquest apartat.

Valor dels productes rebuts en espècie

Aquest valor correspon a la quantia en què es van valorar els productes en espècie que ja s'havien inclòs a l'apartat de meritacions com a "salari en espècie".

Altres deduccions

Aquí s'hi poden incloure les quotes sindicals, si escau.

Líquid a percebre

Un cop coneguda la suma de les meritacions, d'una banda, i de les deduccions, de l'altra, per fi sabràs quant t'ingressarà l'empresa al teu compte. El líquid a percebre és el salari net, el que realment arribarà a la teva butxaca. Es calcula restant del total meritat la quantitat que cal deduir.

Bloc de segells i signatures

A la part de sota de la nòmina hi ha d'aparèixer també un bloc en què l'empresa, el pagador, inclogui la seva signatura o segell, que estaran acompanyats per la data de lliurament de la nòmina i un espai per al justificant de recepció, on el treballador ha de signar i posar la data en què l'ha rebut (en cas que l'empresa es quedi amb una còpia). De manera opcional, hi pot aparèixer també el número de compte en què es fa l'ingrés.

Pagues extraordinàries prorratejades a la nòmina

L'habitual és que la meritació de les pagues extraordinàries sigui de caràcter anual o semestral. Les pagues extraordinàries es generen des del dia en què es paga l'anterior, és a dir, si la meritació és anual, la paga extraordinària de Nadal es genera pel període treballat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any corresponent i, si la meritació és semestral, pel període treballat entre l'1 de juliol i el 31 de desembre.

Les pagues extraordinàries es poden cobrar els mesos que escaiguin o bé prorratejades, és a dir, repartides en les dotze mensualitats. Serà el conveni col·lectiu el que en determini la forma d'abonament.

Tant si estan prorratejades com si no ho estan, el treballador cotitza a la Seguretat Social per les pagues extraordinàries cada mes a la nòmina. Així ho veuràs especificat dins de l'apartat de contingències comunes de la nòmina.

Si no estan prorratejades, el mes de cobrament de la paga extraordinària (normalment juny o juliol i desembre) es retindrà només el percentatge corresponent a l'IRPF, perquè les cotitzacions a la Seguretat Social ja les has abonat mes a mes.

Rebut de la nòmina: com reclamar-lo

Què passa si l'empresa no ens lliura la nòmina? D'acord amb el que estableix l'art. 29 de l'Estatut dels treballadors, la liquidació i el pagament del salari es faran puntualment i documentalment en la data i el lloc convinguts i "la documentació del salari es realitzarà mitjançant el lliurament al treballador d'un rebut individual i justificatiu del pagament". Aquest lliurament es pot fer en paper o per correu electrònic. No lliurar la nòmina o fer-ho de manera incorrecta, per tant, està sancionat. La Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social estableix que:

 • No lliurar puntualment el rebut de salaris a l'empleat constitueix una infracció administrativa lleu, sancionada amb una multa d'entre 70 i 750 euros.
 • No utilitzar el model de rebut de salaris oficial aplicable constitueix una infracció administrativa lleu, sancionada amb una multa d'entre 70 i 750 euros.
 • No consignar a la nòmina les quantitats realment abonades al treballador constitueix una infracció administrativa greu, sancionada amb una multa d'entre 751 i 7.500 euros.

En cas que, un cop reclamades, no rebis les nòmines, pots recórrer a la via judicial per sol·licitar les nòmines per escrit.

Ja coneixes millor la teva nòmina? Saps quina informació conté i per què l'has de conservar per a possibles reclamacions o sol·licituds? Comprova que s'apliquen les deduccions correctes i compara el salari brut anual per comprovar si ha variat.

Si busques un compte nòmina per domiciliar els teus ingressos, pots consultar les diferents opcions de comptes corrents de Banco Santander. Si vols, també pots calcular el sou net amb la nostra calculadora.

Z7_3OKIGJ82O0CQ50QJOK2SCNK2L6

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JH5202
${loading}
×