Z7_3OKIGJ82OO5F90QNNG7G2A0NS4
Z7_3OKIGJ82OO5F90QNNG7G2A0NS6

La sol·licitud d'una hipoteca comporta unes despeses i impostos que cal conèixer per poder valorar exactament quin import econòmic suposarà l'operació de compra d'una casa.

Despeses de formalització de la hipoteca

En cas que vulguis finançar la compra de l'habitatge mitjançant un préstec hipotecari, aquestes són les despeses associades a la hipoteca que cal tenir en compte:

La formalització d'una hipoteca té un seguit de despeses i comissions associades:

Despeses de taxació

La taxació l'ha de realitzar una associació homologada i supervisada pel Banc d'Espanya. Aquestes despeses inclouen una part fixa i una altra que varia en funció del tipus d'immoble i altres factors.

Despeses de notaria

És obligatori que qualsevol hipoteca es formalitzi en document públic. Els aranzels notarials estan fixats per llei. La xifra final varia en funció de la quantia de l'operació, el nombre de folis de l'escriptura i la còpia expedida.

Despeses de registre

La hipoteca, igual que l'habitatge, s'ha d'inscriure al Registre de la Propietat, un tràmit que suposa el pagament d'unes taxes, estipulades per llei i que varien en funció de les característiques de la hipoteca.

Impost d'actes jurídics documentats (AJD)

És un impost que grava els actes jurídics que es documenten, entre ells els documents notarials. La quantitat depèn de l'import de la hipoteca i de la comunitat autònoma, i oscil·la entre el 0,5% i el 1,5% de la responsabilitat hipotecària (el capital més els interessos i les despeses). Nosaltres, com a entitat bancària, assumim aquest impost.

Despeses de gestoria

L'entitat bancària encarregarà a una gestoria que faci la tramitació de la inscripció de l'escriptura al Registre de la Propietat i la liquidació dels impostos corresponents.

Comissió d'obertura

També es comptabilitza entre les despeses de la hipoteca la comissió que cobra el banc al client per la concessió de la hipoteca, que oscil·la entre el 0,5% i el 2% del capital prestat, tot i que en alguns casos l'entitat pot eliminar aquesta comissió.

Nota simple o certificació registral.

Repartiment de les despeses de la hipoteca

La reforma de la Llei hipotecària del 2019 va suposar un nou repartiment de les despeses hipotecàries entre el propietari i l'entitat bancària. Per tant, el repartiment del pagament d'aquestes despeses de la hipoteca queda de la manera següent:

  • Despeses que assumeix el propietari: haurà d'abonar les despeses de taxació. També la nota simple.
  • Despeses que assumeix l'entitat bancària: el banc s'encarrega de pagar les despeses de notaria, la inscripció al Registre, el cost de la gestoria i l'impost d'actes jurídics documentats.

Altres despeses de la compra d'una casa

Fins ara hem vist les despeses vinculades a la formalització d'una hipoteca per adquirir un habitatge, a les quals caldrà afegir les despeses associades a l'operació de compravenda. Es tracta de costos derivats d'aquesta operació, de caràcter obligatori, diferents del preu de venda de l'immoble i que fan variar l'import final.

En aquest llistat de despeses obligatòries per la compra d'un habitatge s'hi inclouen:

  • Despeses de la immobiliària: si es fa la compravenda a través d'una immobiliària, hem d'afegir al càlcul de despeses el seu percentatge de gestió.
  • Despeses de la gestoria per la tramitació de la compravenda.
  • Despeses de la notaria: són les despeses relatives a l'escriptura pública de compravenda. Els aranzels de les notaries estan fixats per llei i es calculen en funció del tipus d'habitatge, el valor de l'immoble, l'extensió de l'escriptura o el nombre de còpies. Si al document d'arres s'hi estableixen les despeses segons la llei, el pagament de la matriu l'assumeix el venedor.
  • IVA o impost de transmissions patrimonials (ITP): en funció de si la compra és d'un pis nou o de segona mà, caldrà pagar un impost o l'altre per l'adquisició de l'immoble. Així, en l'adquisició d'un habitatge nou, el tipus d'IVA serà del 10% amb caràcter general o només del 4% si és un habitatge de protecció oficial. En cas de compravenda d'un habitatge de segona mà, no es pagaria l'IVA però sí que es paga l'impost de transmissions patrimonials, que varia en funció de la comunitat autònoma (entre un 6% i un 10% de l'import de la venda).
  • Despeses de registre de l'escriptura de compravenda: és una altra de les despeses de compra d'un habitatge i és el resultat d'inscriure la compravenda de l'habitatge al Registre de la Propietat. Les taxes del registre també estan fixades legalment.

En resum, l'adquisició d'una casa és una operació que inclou una sèrie de despeses, tant de la compravenda mateixa com de la hipoteca si és necessari finançament, despeses que cal conèixer per no emportar-se sorpreses en el desemborsament final.

Si ja tens triada la casa i saps quant costa, calcula la quota de la teva hipoteca fixa o variable amb el nostre simulador d'hipoteca.

Z7_3OKIGJ82OO5F90QNNG7G2A0NS5

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO5F90QNNG7G2A0N26
${loading}
×